ارائه مدلی برای نظام آموزشی الکترونیکی مؤسسات آموزش عالی کشور

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد خوی، دانشگاه آزاد اسلامی خوی، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای نظام آموزش الکترونیکی کشور صورت گرفته است. در راستای شناسایی این عوامل و در نهایت ارائه مدل، پرسشنامه­ای در قالب متغیرهای کلامی طراحی شده و بین خبرگان توزیع گردید. جهت بررسی صحت و اعتبار سطوح، ابعاد و عوامل نیز پرسشنامه­ای طراحی شد و میان داوطلبین توزیع شد. با توجه به شیوع بیماری کرونا و استفاده گسترده تمام مقاطع و دروس از آموزش الکترونیکی جهت نشان دادن اهمیت سیستم آموزش الکترونیکی از 100 فرد داوطلب که از آموزش­های الکترونیکی دانشگاه­های آزاد اسلامی استفاده می­کردند، خواسته شد با توجه به دوره­های برگزار شده در سیستم آموزش آنلاین دانشگاه، به سؤالات مطرح شده در پرسشنامه پاسخ دهند. جهت تجزیه و تحلیل داد­ه­ها از آزمون دوجمله­ای برای تایید اجزای مدل توسط جامعه مورد مطالعه، اولویت­بندی مولفه­ها و شاخص­ها با استفاده از آزمون فریدمن و وزن­دهی به شاخص­ها با روش میانگین موزون، ارائه شد. مدل مفهومی پژوهش در سطح مولفه­ها و شاخص­ها طراحی شد. این مدل با هشت مولفه ارتباط دانش­پذیری، تعامل، نگرش مدرس نسبت به دانش­پذیران، صلاحیت فنی مدرس، محتوا، نگرش نسبت به آموزش، تجربه سیال و نتایج یادگیری و تاثیرات فردی در28 شاخص به دست آمده است. نتیجه تعیین اولویت مولفه­ها نشان داد بالاترین رتبه مربوط به"نتایج یادگیری و تاثیرات فردی" و کم­ترین رتبه مربوط به "تعامل"می­باشد.

کلیدواژه‌ها


زندی، ساسان. عابدی، داریوش. چنگیز، طاهره. یوسفی، علیرضا. یمانی، نیکو و کبیری، پیام. (1383). آشنایی با آموزش الکترونیکی به عنوان فناوری جدید آموزشی و ادغام آن در برنامه­های آموزش پزشکی، مجله­ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 61: 11-23.
AbuSeileek, A. F. (2012). The effect of computer- assisted cooperative learning methods and group size on the EFL learners’ achievement in communication skills, Computers & Education, 58 (1): 231–239.
Chang, Ch., & Su, Y. (2012). Cross–cultural interface design and the classroom–learning environment in Taiwan, Turkish online journal of educational technology,11 (2): 82-93.
Chanlin, L. J., & Chan, K. Ch. (2010). Group learning strategies for online course, Social and Behavioral Sciences, 2: 397–401
Chavez, J., & Romero, M.  (2012). Group awareness, learning, and participation in Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), Social and Behavioral Sciences, 46: 3068–3073.
Cheng, C. H., & Lin, Y. (2002). Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation, European journal of operational research, 142 (1): 174-186.
Chiu, Ch. H., & Hsiao, H., F. (2010). Group differences in computer supported collaborative learning: Evidence from patterns of Taiwanese students’ online communication, Computers & Education, 54 (6): 427–435.
Doner, W., Zinser, A., Colon, T.; Schartz, M. (1985). Distant training the basic science and medical treatments: evaluation of satellite communication, Distant education, 6: 4-33.
Garrison, D.  R., Anderson, T., & Archer, W.  (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education, The Internet and Higher Education, 2 (2–3): 87–105.
Garrison, D. R., Cleveland-innes, M., & Fung, T. Sh.  (2010). Exploring causal relationships among teaching, cognitive and social presence:  Student perceptions of the community of inquiry framework, Internet and Higher Education. 13 (1): 31–36.
Janssen, J., Erkens, G., Kirschner, P. A., & Kanselaar, G. (2009). Influence of group member familiarity on online collaborative learning, Computers in Human Behavior, 25 (2): 161–170.
Janssen, J., Erkens., G., Kanselaar., G., & Jaspers., J.  (2007). Visualization of participation: Does it contribute to successful computer-supported collaborative learning? Computers & Education, 49: 1037–1065.
Jessie, L. G. (2007). The Elements of a Professional Learning Community Professional learning communities will change how you and your staff view learning, Leadership Compass, 5 (2): 23-31
Kala, S., Esaramalay, S., & Patang, A. (2010). Electronic education and constructivism: a model for nursing training, Today nursing education, 30: 61-66.
Lidner, E., & Geronpa L. (1993). Information era encountering with education; case study about electronic classes, Information systems researches, 4 (1): 24-54.
Louise, j., Davis, R., Jenkins, D., & Tait, A. (2005). A review on evaluation of studies on computer-based learnings in nursing educations, Today nursing education, 25 (8): 586-597.
Matzat, U. (2013). Do blended virtual learning communities enhance teachers’ professional development more than purely virtual ones? A large-scale empirical comparison, Computers & Education, 60 (1): 40–51
Mohsenin, J.  (2010). The Intersection of Community and Culture:  A Model to Develop Culturally Diverse Online Learning Communities in U.S, Distance Education, Dissertation presented for philosophy of doctor in Walden University.
Nam, Ch., W., & Zellner, R. D. (2011). The relative effects of positive interdependence and group processing on student achievement and attitude in online cooperative learning, Computers & Education, 56(4): 680–688.
Rigelman, N. M., & Ruben, B. (2012). Creating foundations for collaboration in schools:  Utilizing professional learning communities to support teacher candidate learning and visions of teaching, Teaching and Teacher Education, 28 (1): 979-989.
Shaw, R. S. (2013). The relationships among group size, participation, and performance of programming language learning supported with online forums, Computers & Education, 62 (1): 196–207
Slotte, V.  & Tynjälä, P.  (2005). Communication and collaborative learning at work:  Views expressed on a cross Cultural eLearning course, International Journal on eLearning, 4 (2): 191–207
Terkland, R., & Broseska, K. (1994). Research on distant training in the paper of Koi, D, and Kim. J and Kim, S (2007). EPR training by web based electronic system: fluid theory perspective, Studies of human-computer, 65: 223-243
Velri, T., & Lord, D. (2000). Important factor in successful online-courses, International Journal of educational management,5 (14): 216-223.
Wang, Q. (2010). Using online shared workspaces to support group collaborative learning, Computers & Education, 55 (2): 1270–1276.
Weinberger, A., Stegmann, K., & Fischer, F. (2010). Learning to argue online: Scripted groups surpass individuals (unscripted groups do not), Computers in Human Behavior, 26 (3): 506–515.
Wenger, E.  (2012). Knowledge management is a donut:  shaping your knowledge strategy with communities of practice, Ivey Business Journal, 14 (5): 85-96.
Yang, L., and Maxwell, B. (2007). Nursing education: Theories and concepts in the paper of Kala, S., Esaramalay, S., & Patang, A. (2010). Electronic education and constructivism: a model for nursing training, Today nursing education, 30: 61-66.