بررسی رابطه موانع تدریس و دلبستگی شغلی با میانجی‌گری استراتژی حمایتی معلمان زن تربیت‌بدنی مدارس متوسطه شهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

در پژوهش حاضر، ارتباط موانع‌تدریس و دلبستگی‌شغلی با میانجی‌گری استراتژی‌های حمایتی معلمان زن تربیت‌بدنی در مدارس متوسطه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش با رویکرد توصیفی- همبستگی، به بررسی نظرات معلمان زن تربیت‌بدنی مناطق 19گانه تهران به‌عنوان جامعه پژوهش (1071نفر) پرداخت. براساس فرمول کوکران 387 نفر به‌عنوان نمونه فرض شد که به‌شیوه طبقه‌ای-‌نسبتی، به‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. برای سنجش اعتبار پژوهش از اعتبار محتوایی از نوع اعتبار صوری استفاده شد برای این منظور سوالات در سه مرحله توسط 30 نفر از متخصصان آموزشی مورد بازبینی، چک و اصلاح قرار گرفته و در مرحله آخر نهایی شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه‌ از روش آلفای کرونباخ که نوعی همسانی درونی می‌باشد، استفاده شده است که میانگین آن برای مفاهیم تحقیق 0,883 محاسبه شده است. جهت بررسی فرضیه‌های پژوهش از ضرایب همبستگی پیرسون و اتا و آزمون تحلیل واریانس آنووا بهره برده شد. یافته‌ها نشان داد، موانع‌تدریس با تغییر در نوع استراتژی‌حمایتی معلم بر دلبستگی شغلی ایشان موثر است و به‌صورت مستقیم، موانع تدریس بر دلبستگی شغلی معلمان اثری ندارد. بر اساس یافته‌ها پیشنهاد شد به منظور حل مشکلات موانع تدریس در مدارس مورد مطالعه در ابتدا به حل موانع ساختاری، سپس موانع فرهنگی و در آخر به موانع مادی پرداخته شود و از آنجایی که تعهد شغلی در معلمانی که به ترتیب از استراتژی حمایتی ارتباطی-منطقی، اجتماعی- منطقی، ارتباطی- عاطفی و اجتماعی- عاطفی بهره می‌برند کمتر است، لازم است در به کارگیری این افراد، توجه کافی به عمل آید و در پایاین پیشنهاد شد به منظور افزایش قدرت شغلی معلمان، معلم‌ها از روش ارتباطی-عاطفی بیشتر بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship between Teaching Barriers and Work Engagement Mediated by Support Strategies for Highschool Female Physical Education Teachers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Leila Hori
  • Mahvash Nourbakhsh
  • Sayad Nemat Khalifeh
  • Parivash Nourbakhsh
چکیده [English]

Work engagement of physical education teachers, has been considered by many researchers in recent years as the most important stimulus for students' desire for sports. This psychological variable has received a great deal of impact from teaching barriers, which varies in accordance to the amount of change in teacher support strategy. Therefore, in this study the relationship between teaching barriers and work engagement as mediated by the supportive strategies of female high school physical education teachers in Tehran was investigated. This study, using a descriptive-correlational approach, examined the opinions of female physical education teachers in 19 districts of Tehran, as a statistical population (1071 people). According to Cochran's formula, 387 people were sampled, which were randomly selected in a stratified-proportional manner. A strandard questionnaire was used to collect the data. To assess the validity of the research, face validity a type of content validity assessment method was used. For this purpose, the questions were reviewed, checked and modified by 30 educational experts in three stages and were finalized in the last stage. To measure the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha, which is a kind of internal consistency was used, in which the average was calculated to be 0.883 for our research variables. Pearson and Eta correlation coefficients and ANOVA analysis of variance were used to test the research hypotheses. Also, to perform the calculations, we took advantage of softwares Excel 2017 and SPSS 21. Findings showed that teaching barriers affect teachers' work engagement by changing the type of teacher support strategy and teaching barriers do not directly affect teachers' work engagement. Based on the results, it was proposed that, in order to address the issues of teaching barriers in the examined schools, first structural barriers should be addressed, then cultural barriers and finally material barriers, and since teachers who use communication-logical, social-logical, communication-emotional, and social-emotional support techniques in that order have lower job commitment, it is necessary to pay special attention to the employment of these individuals and in the end it was suggested that in order to increase the job power of teachers, teachers use more communication-emotional method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teacher Support Strategy
  • Teaching Barrier
  • work engagement
  • Physical Education Teachers
امامی، مصطفی. (1387). تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن، راهبرد (انجمن پردیس قم) 1 (1): 127-144.
انتصار فومنی، غلامحسین. (1394). رابطه انگیزشی شغلی، دلبستگی شغلی و تعهد سازمان معلمان با بهره‌ وری مدیران در سازمان آموزش و پرورش استان زنجان، مدیریت بهره وری، 9 (32): 171-190.
برزین گروسی، مجتبی. منصوری جوزانی، حسن و سعیدی مرام، فاطمه. (1396). بررسی عوامل و موانع تدریس اثر بخش در کلاس درس، سومین کنفرانس بین المللی روان شناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی.
بهزادفر، مرجان و طاطاییف تیمور. (1394). نقش معلم در نظام آموزش و پرورش، کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی، تهران.
حاجلو، نادر. (1392). ویژگیهای روانسنجی نسخه ی ایرانی فرم کوتاه مقیاس اشتیاق شغلی اوترخت (UEES-9)، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 2 (4): 61-68.
حاجلو، نادر. صبحی قراملکی، ناصر و عامل هوشمند، ربابه. (1394). پیش بینی کننده های شخصیتی اشتیاق شغلی دبیران، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 6 (2): 61-75.
حصاری، مرتضی. خزایی، نورخدا و عمادی نوری، مهدیه. (1398). فرایند بهبود روند آموزش: نقش معلم درمقابل نقش دانش آموزان، دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی، 4 (6): 21-38.
رمضانی، محترم. فیض زاده، مهرناز و نوروزی، خدیجه. (1397). بررسی موانع اجرای روش های فعال تدریس (بازدیدهای علمی) در مدارس از دیدگاه دبیران استان مازندران، نشریه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 4 (1): 146-165.
رمضانی، ملیحه. خامسان، احمد و راستگومقدم، میترا. (1397). رابطة بین حمایت اجتماعی ادرا کشده از سوی معلم و درگیری تحصیلی: نقش واسط های خودتنظیمی تحصیلی، فصلنامه نوآوریهای آموزشی، 12 (2): 107-124.
شکوری، علی. (1384). رفتارهای حمایتی و دلایل بروز آن ها، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، 5 (178): 1-26.
صفری، یحیی. بازرگان، رحیم., دارابی، فاطمه و سالاری، نادر. (1381). بررسی دیدگاه مدرسین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در خصوص موانع استفاده از روش های تدریس فعال، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 2 (1): 25-33.
عباسعلی، رستگار و گلشاهی، بهنام. (1395). شناسایی عناصر بستة پاداش فراگیر مؤثر در درک جذابیت شغلی در شرکت های دانش بنیان: اثر تعدیل گر سن کارکنان دانشی، پژوهش های مدیریت، 20 (3): 105-125.
عباسی، رویا. (1391). شناسایی موانع به کارگیری روش تدریس مبتنی بر حل مسئله از دیدگاه معلمان علوم دوره ابتدایی شهر تهران سال تحصیلی 1390-91، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
عبداللهی، مرجان و رزقی شیرسوار، هادی. (1395). رابطه بین معنویت و دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 27 (107): 89-101.
عریضی سامانی، سید حمیدرضا. عابدی، احمد و تاجی، مریم. (1386). رابطه رفتارهای معلم با سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان دبیرستانهای شهر اصفهان، نوآوری های آموزشی، 6 (23): 13-28.
فراهانی، ابوالفضل و سلیمانی، مجید. (1391). موانع اجرای روش های نوین تدریس درس تربیت بدنی از دیدگاه دبیـران تربیت بدنی آموزشـگاه های دولتی استان ایلام، نشریه آموزش تربیت بدنی، 1 (1): 23-31.
فرج اللهی، مهران. معینی کیا، مهدی و عباسیف رضا. (1392). بررسی موانع بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند تدریس و یادگیری از دیدگاه دبیران ناحیه دو استان قم، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 3 (3): 57-70.
قربانپور، لیلا و حاجی پاشا، مرتضی. (1396). تربیت دینی و جنگ نرم با تاکید بر نقش اولیای تعلیم و تربیت، دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پرورش.
مصطفی نژاد، چیمن. سواره، عثمان. خاکزاد، فاروق. (1395). بررسی تاثیر درس پژوهی بر انگیزه ی تدریس و خودکاآمدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر، مدیریت ورزشی، 8 (1): 151-168.
مقامی، حمیدرضا. (1389). بررسی موانع بهره گیری از فناوری آموزشی در تدریس دانشگاهی ازنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه های شهیدچمران و علوم پزشکی اهواز، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 3 (8): 83-107.
مؤمنی، آزاده. خامسان، احمد. راستگومقدم، میترا و طالب زاده شوشتری، لیلا. (1396). شناسایی ویژگی ها و کنش های معلم حمایت کننده از دیدگاه دانش آموزان، پژوهش های تربیتی، (35): 51-71.
نریمانی، محمد. خشنودنیای چماچائی، بهنام. زاهد، عادل و ابوالقاسمی، عباس. (1392). نقش درک حمایت معلم در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری، مجله ناتوانی های یادگیری، 3 (1): 110-128.
Bakker, A. B., E. Demerouti, E. De Boer, and W. B. Schaufeli. (2003). Job demands and job resources as predictors of absence duration and frequency‏, Journal of vocational behavior, 62 (2): 341-356.
Christenson, S. L., A. L. Reschly, and C. & Wylie. (2012). Handbook of research on student engagement, New York: Springer.
Gholamhossein, E. (2016). The Relationship between Job Motivation, Job Attachment and Organizational Commitment of Teachers with Productivity of Managers in Zanjan Education Organization, Productivity management, 8 (32): 171-190.
Ghorbanlo, L. and Haji Pasha, M. (2018). Factors affecting students' creativity with emphasis on the role of the teacher in its upbringing, The Second National Conference on New Approaches in Education and Research.
Ramezani, M. Feizzadeh, M and Norouzi, K. (2018). Study of barriers to the implementation of active teaching methods (scientific visits) in schools from the perspective of teachers in Mazandaran province, Journal of Psychological Studies and Educational Sciences, 4 (1): 146-165.
Schaufeli, W. B., Bakker, A. B. and Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study, Educational and psychological measurement, 66 (4): 701-716.
Sergiovanni, T. J. (2009). The principalship: A reflective practice approach, Boston: MA .