تاثیر برنامه درسی تلفیقی بر یادگیری درس علوم تجربی و مهارت تربیت بدنی پایه پنجم ابتدایی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، شاهرود، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

هدف پژوهش تاثیر برنامه درسی تلفیقی بر یادگیری درس علوم‌تجربی و تربیت‌ بدنی پایه پنجم، با رویکرد کاربردی و به روش شبه ‌تجربی است. از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون در 2 گروه سنتی و تلفیقی، بعد از آموزش24هفته ای، استفاده شد. جامعه آماری کل دانش آموزان دختر کلاس پنجم مدارس ناحیه دو مشهد (2235نفر) بودند که ‌58  نفر به عنوان نمونه هدفمند در دسترس انتخاب شدند و بر اساس آزمون بهره هوشی استوارت به 2 گروه همگن‌29نفره در دو کلاس سنتی و تلفیقی تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه سنتی درس علوم‌تجربی و تربیت‌بدنی را به‌صورت مجزا و آزمودنی‌های گروه تلفیقی درس علوم‌ را در تلفیق با مهارت‌های ورزشی اختصاصی پنچم ابتدایی آموزش دیدند. داده ها به کمک تحلیل کواریانس (آنکوا) تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کواریانس، تفاوت معنی‌دار بین میانگین نمرات یادگیری درس علوم تجربی در2 گروه سنتی و تلفیقی با مقدار تاثیر 57% بود. همچنین بین میانگین نمرات یادگیری مهارت تربیت بدنی در 2 گروه تفاوت معنی‌دار با مقدار تاثیر 8% مشاهده شد. بنابراین استفاده از تلفیق درس علوم با فعالیت‌های حرکتی، ضمن یادگیری بهتر درس علوم، در درازمدت می‌تواند موجب بهبود تندرستی جامعه هدف و علاقمندی دانش آموزان به رشته‌های ورزشی و شکوفایی استعدادهای بالقوه آنان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


امیرتاش، علی محمد؛ حاجی رستملو، حوریه؛ صفانیا، علی‌محمد. (1399). تأثیر تلفیق درس تربیت بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‌های بنیادی دانش آموزان دختر. فصلنامه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 14(ویژه نامه): 9-25.
ترک، نسرین.خادمی اشکذری، ملوک. زارعی زوارکی، اسماعیل. (1395). تأثیر یادگیری تلفیقی بر یادگیری و انگیزه تحصیلی دانشجویان، مجله فناوری آموزش و یادگیری، 2 (6): 76-59.
سیف، علی اکبر. (1400). روانشناسی پرورشی نوین.(چاپ23). تهران، انتشارات دوران.
جعفری ثانی، حسین. قربانی، نرگس. (1387). تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی (از نوع پروژه) بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان دختر کلاس پایه اول راهنمایی. فصلنامه علمی نوآوری های آموزشی. 7(4)، ص 178-157.
حاتمی، حجت. مظفری، سید امیر احمد. صباغیان راد، لیلا. (1392) مقایسه تأثیر روش‌های یادگیری سنتی و تلفیقی تربیت بدنی بر یادگیری علوم تجربی و رشد مهارت‌های اجتماعی مقطع راهنمایی. رشد و یادگیری حرکتی. 6 (2پ16): 230-217.
نوری حسن آبادی،کرامت الله. سبحانی،عبدالرضا. هاشم زاده خوراسگانی،غلامرضا. عباسپوراسفدن، قنبر. (1399). ارائه الگوی ارتقای کیفیت آموزش با استفاده از فناوری های نوظهور در هوشمند سازس مدارسه. فصلنامه مدیریت مدرسه. 8 (1) : 76-47.
رجبی ورزنی،مریم. (1389). بررسی نقش برخی از بازیهای منتخب دبستان در بهبود یادگیری در بعضی از دروس منتخب، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران.
رضایی، مریم. احمدی، غلامعلی. امام جمعه، سید محمدرضا. نصری،صادق. (1396). بررسی توجه به آموزش برای توسعه پایدار در برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی، مجله علوم تربیتی. 24(2):68-49.
رنج دوست، شهرام. (1390). کاربرد نظریه ساخت وسازگرایی در تدوین کتاب های درسی علوم دوره راهنمایی. فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی. 8 (30 ): 27-11.
سراج زاده،غلامرضا. آزمون،جواد. جلیلی ،قوام الدین. (1396)، راهنمای معلم تربیت بدنی مدرسه ابتدایی. سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش. تهران. ناشر شرکت افست.
سیدی، مهدیه، یعقوبی، زهرا. (1391). طراحی و اجرای سیستم آموزش الکترونیکی برای دانشجویان توانبخشی. مجله میان رشته‌ای آموزش مجازی در علوم پزشکی. 3 (2):50-42.
کیامنش علیرضا.حسنی،محمد.رمضانی،فاطمه.احمدی،آمنه و اعضا شورای برنامه ریزی (1395)، راهنمای معلم درارزشیابی توصیفی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش. تهران. ناشر شرکت افست.
فهیمی نژاد، علی. (1391). مقایسه تأثیر سنتی و تلفیقی دروس تربیت بدنی و فارسی بر میزان یادگیری دانش آموزان پایه اول ابتدایی. رساله دکتری.دانشگاه علوم تحقیقات تهران.دانشکده علوم انسانی.
قدمپور، عزت الله. فرهادی، علی. بیرانوند، فاطمه (1395). تعیین رابطه بین فرسودگی تحصیلی و انگیزه تحصیلی و عملکرد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان. نشریه تحقیق در آموزش پزشکی. 8 (2)، 68-60.
قربان‌زاده، بهروز (1397). تأثیر ورزش ریتمیک بر حافظه و توجه در کودکان دارای ناتوانی ذهنی، مجله مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 14(27).
مظفری، سید امیر احمد. (1380). تربیت بدنی یکپارچه.نشریه پزشکی دانشور. 8(33): 70-. 65.
معصومی‎نژاد، رضا.فتحی آذر، اسکندر. ادیب، یوسف. محمودی، فیروز. (1399). تجارب معلمان ابتدایی در مورد آزادسازی برنامه درسی. رویکردی پدیدارشناختی. فصلنامه پژوهش در برنامه درسی. 2(37) : 60-46.
مقامی، حمیدرضا (1393). مقایسه تأثیر سه روش یادگیری حضوری، الکترونیکی وتلفیقی بر یادگیری، یادداری، انگیزه پیشرفت تحصیلی و مهارت‌های اجتماعی دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی. رساله دکتری. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.تهران.
Byers, T. Imms ,W. Hartnell-Young, E. (2018). Comparative analysis of the impact of traditional versus innovative learning environment on student attitudes and learning outcomes. Studies in Educational Evaluation, 58 (1) : 167– 177.
Celal, B. Gökhan, S. (2017). Science Instruction through the Game and Physical Activities Course: An Interdisciplinary Teaching Practice, Universal Journal of Educational Research، 5 (11): 2026-2036.
Findley, N. J (2000). "Making Connections: A Case Study of Fifth-Grade Learning from Two Different Organizations of Curriculum Integration". Dissertation, Bell & Howell Information and Learning Company, 63: 67-70.
Golji, G. Dangpe, A. K. D. (2016). Activity-based learning strategies (ABLS) as best practice for secondary mathematics teaching and learning. International Advanced Journal of Teaching and Learning, 2 (9) , 106-116.
Graham, S. (2006). "Peer victimization in school exploring the ethic context. Current Directions in Psychological Science, 15 (6): 317-321.
Halil, C. Ç.(2018). The Effects of Activity Based Learning on Sixth Grade Students’ Achievement and Attitudes towards Mathematics Activities, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14 (5): 1963-1977.
Lambourne, K.Tomporowski, P. D. (2010). The effect of exercise-induced arousal on cognitive task performance: a meta-regression analysis. Brain Res. 341: 12-24.
Lo Bue-Estes, C. Willer, B, Burton, H., Leddy, J. J. , Wilding, G. E. , Horvath, P. J. (2008). Short-term exercise to exhaustion and its effects on cognitive function in young women. Percept Motor Skill. 107: 933-945.
Mehana, M . Kilani, H (2010). Enhancing physical Education in Omani Basic Education curriculum: Rationale and Implication, Sultan gaboos University, Oman, International journal for cross-Disciplinary subjects in education (IJCDSE), 1 (2) : 10-22.
Mirascieva, S. (2010). The Integrated Access in the Preparation and Planning of the Teaching Process at the Primary Schools in Republic of Macedonia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2: 5059- 5065.
Moskal, P, Dziuban, C. Hartman, J. (2013). "Blended learning: A dangerous idea. The internet and higher education, 18:15-23.
Norris, E. Dunsmuir, S. Duke-Williams, O. & et al. (2016). Protocol for the ‘Virtual Traveller’ cluster randomized controlled trial: a behavior change intervention to increase physical activity in primary school Math’s and English lessons. BMJ Open, 6 (6): 1-9.
Pan, C-Yu. (2008). Objectively measured physical activity between children with autism spectrum disorders and children without disabilities during inclusive recess settings in Taiwan. J Autism Dev Disord. 38: 1292-1301.
Resaland Geir, K. Eivind, A. Fusche M. V. & et al. (2016). Effects of physical activity on schoolchildren's academic performance: The Active Smarter Kids (ASK) cluster-randomized controlled trial, Preventive Medicine, 91: 322–328.
Riley, N. Lubans, D. & et al. (2017). Movement-based Mathematics: Enjoyment and Engagement without Compromising Learning through the EASY Minds Program. University of Newcastle, Australia, EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education, 13 (6): 1653-1673.
Risto, H.Marttinen, J. McLoughlin, G. Ray, F. Dario, N. (2016). Integration and Physical Education: A Review of Research. Journal Quest, 55: 1-13.
Sanli, O. (2019). An evaluation of the teachers’ classroom management problemsDepartment of Knowledge Management, Besni Vocational School of Higher Education, Adıyaman University, Turkey. Educational Research And Reviews,14 (8) :282-292.
Smith, A. M. Spiegler, K. M. Sauce, B. Wass, C. D. Sturzoiu, T. Matzel, L. D. (2013). Voluntary aerobic exercise increases the cognitive enhancing effects of working memory training. Behav Brain Res256: 626–635.
Smith, L. Laurd, L. (2010). "Exploring the advantages of blended instruction at community colleges and technical schools. “MERLOT journal of online learning and teaching. 6 (2): 1-21.
Stacey, E. Gerbic, P. (2009). Effective blended learning practices: Evidence based perspectives in ICT-facilitated education. Hershey, PA: IGI Global.
UNESCO. (2014). EFA Global Monitoring Report 2013/4 – Teaching and Learning: Quality for All. Paris, UNESCO.
Vanides, Yue Yin, Tomita, M. Ruiz-Primo, M. A. (2005). Concept Maps in the Science Classroom, National Science Teachers Association, Reprinted with permission from Science Scope, 28 (8):27- 31.
Vogta, T. Schneider, S. Abeln, V. Anneken, V. Strüdera, H. K. (2012). Exercise, mood and cognitive performance in intellectual disability—A neurophysiological approach. Behavioral Brain Research, 226: 473– 480.
Yaro, I.Arshad, R. Salleh, D. (2016). Education Stakeholder’s Constraints in Policy Decisions for Effective Policy Implementation in Nigeria. British Journal of Education, Society & Behavioural Science, 14(1) :1-12.