ارائه الگویی جهت ارزیابی تاثیر عوامل مهم مدرسه سبز بر یادگیری دانش آموزان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی ،پردیس،ایران

2 استادیار گروه معماری، ، واحد پردیس، دانشگاه آزاد اسلامی ،پردیس،ایران

3 استادیار گروه گردشگری، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل مهم مدرسه سبز بر یادگیری دانش آموزان منطقه دو استان تهران است. روش پژوهش کمی و از نظر هدف نیز کاربردی بود. ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای عوامل مهمی که در ساخت مدرسه سبز مؤثر هستند مشخص گردید؛ سپس ۱۳۰ پرسشنامه از معلمان آموزش‌ و پرورش مقطع ابتدایی در منطقه ۲ استان تهران جمع‌آوری شد که روایی آن ازطریق صاحبنظران و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تائید قرارگرفته است. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) به تجزیه‌ و تحلیل اقدام شد تا رابطه بین عوامل بر یکدیگر مشخص گردد. نتایج نشان داد که نگرش و تئوری مدرسه سبز بیشتر بر روی یادگیری دانش آموزان ازلحاظ محیط زیستی و مدیریت انرژی تأثیر داشته است و کمتر فضای مدرسه سبز اعم از طراحی بازشوها جهت نورگیری فضا، صدا، کیفیت محیط بر روی یادگیری آن‌ها اثر گذاشته است که در بین آنها، شاخص های بازیافت درست با میانگین رتبه 80/13، مدیریت زباله های تفکیک شده با میانگین رتبه 24/13، استفاده درست از منابع آب با میانگین رتبه 22/13، اکوستیک با میانگین رتبه 62/12 و کاهش پسماند خروجی مدرسه با میانگین رتبه 33/12 قرار دارند. بنابراین، مدرسه سبز به‌طور معنی‌دار و مثبتی تحت تأثیر نگرش، کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای ذهنی و نگرانی از محیط‌زیست است اما در جهت تأثیر در قدرت یادگیری دانش آموزان نیست. همچنین دانش آموزان در مدرسه سبز به یادگیری اصلاح الگوی مصرف می‌رسند که در پی آن، استفاده صحیح از منابع طبیعی، بازیافت صحیح زباله، کاهش پسماند خروجی مدرسه، استفاده از مصالح سبز، عدم استفاده از انرژی زیاد را در پی دارد.

کلیدواژه‌ها


زابراهیمی، مینا. تابان، محسن. (1395). اصول و راهبردهای طراحی مدارس سبز براساس استاندارد لید، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار، مشهد، موسسه بین المللی معماری، شهرسازی مهراز شهر.
تقی پور، بهنام. علی آبادی، خدیجه. پور روستایی اردکانی، سعید. (۱۳۹۷). تاثیر چندرسانه ای آموزش محیط زیست بر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در مدارس سبز شهر تهران، فصلنامه فنآوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7 (3): ۲۷-43.
جلایی، فرناز. منصوری، بهروز (1395). طراحی مدرسه سبز با استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) بر مبنای استاندارد مدیریت انرژی و طراحی زیست محیطی (LEED)، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، دبیرخانه دائمی کنفرانس، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
داوری، علی. رضازاده، آرش. (۱۳۹۲). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران.
طاهرطلوع دل، محمدصادق. تابش، محمد.(1396). شاخص های طراحی مدارس سبز با رویکرد یادگیری پایدار از محیط کالبدی، سومین همایش ملی مدیریت بحران، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و توسعه پایدار، موسسه آموزش عالی مهر اروند - مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار، تهران.
کشتکاران، پری ناز. مژگان فرهمند. (1392). اصول طراحی مدرسه سبز، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، شرکت سازه کویر. بوکان.
مظلومیان، سعید. افتخاریان خراسانی، مهرنوش.(1396). تاثیر مدارس سبز در افزایش آگاهی و بهبود عملکرد زیست محیطی دانش آموزان، کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، کرج.
Acharya, K. P. Budhathoki, C. B. Bjønness, B. & Jolly, L. (2020). Policy Perspectives on Green School Guidelines: Connecting School Science with Gardens to Envision a Sustainable Future, Journal of Sustainable Development, 10 (2): 25-39.
Ahmad, M. (2020). Urban Women, Their Religion, and Response to Environmental Crisis: Empirical Evidence in Green School and Majlis, Taklim Ulin Nuha, Muwazah.
Browning, M. H. & Rigolon, A. (2019). School green space and its impact on academic performance, Journal of Sustainable Development, 10 (4): 1-19.
Chotimah, Ch. (2019). Pengembangan Sekolah Berbasis Go Green dan Waste Management untuk Mew ujudkan Green School di SDI Miftahul Huda Plosokandang Kabupaten Tulungagung Engagement, Journal Pagadian Kepada Masyarakat, 190: 143-160.
Gordon, D. E. (2010). Green Schools as High-Performance Learning Facilities. Washington, D.C., National Clearinghouse for Educational Facilities. Retrieved on March 23, 2012, from http://www.ncef.org/pubs/greenschools.pdf.
George, D. & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, (10a ed.) Boston: Pearson
Ichsan, I. Z. Sigit, D. V. Miarsyah, M. Azrai, E. P. & Heryanti, E. (2019). Students’ pro-environmental behavior and environmental learning outcomes based on green consumerism, Journal Pendidikan Biologi, 17: 109-116.‏
Ichsan, I. Z. Sigit, D. V. Miarsyah, M. Ali, A. & Suwandi, T. (2020). Implementation Supplementary Book of Green Consumerism: Improving Students HOTS in Environmental Learning, European Journal of Educational Research, 11 (3): 227-237.‏
Marshall, J.(2018), The anti-Democrat diploma: How high school education decreases support for the Democratic party, Political Sci, 18 (2): 9–17.
Olsson, D. Gericke, N. Boeve-de Pauw, J. Berglund, T. & Chang, T. (2019). Green schools in Taiwan–Effects on student sustainability consciousness, Global Environmental Change, 23: 184-194.
Omar, M. S. Quinn, M. M. Buchholz, B. & Geiser, K. (2013). Are green building features safe for preventive maintenance workers? Examining the evidence, American Journal of Industrial Medicine, 18: 171-185.
Pebriantika, R. Abdurrahman, A. Hariri, H. & Rahman, B. (2020). Leadership in green school practices: a case study of the principal’s roles towards reducing global warming risk in Lampung, Indonesia, In Journal of Physics: Conference Series, 1572 (1): 245-262.
Ramli, N. H. Masri, M. Taib, M. Z. M. & Abd Hamid, N. (2018).  A Review of Green School Design Guidelines, Journal of ASIAN Behavioral Studies, 29 (2): 458- 463.
Ramli, N. H. Masri, M. H. Zafrullah, M. Taib, H. M. & Abd Hamid, N. (2012). A comparative study of green school guidelines, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 126: 462-471.
‏Tucker, R. & Izadpanahi, P. (2017). Live green, think green: Sustainable school architecture and children’s environmental attitudes and behaviors. Journal of Environmental Psychology, 51: 201-216.