ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مجازی‌سازی(دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 گروه مدیریت منابع انسانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مجازی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بود. از نظرروش، نظریۀ داده بنیاد در این پژوهش ملاک عمل واقع شد. جامعۀ آماری شامل مدیران و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه علوم رفتاری، رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌هایی نیمه ساختاریافته با 20 نفر به‌عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش انجام شد. برای بررسی روایی و پایایی از روش گوبا و لینکن (1985) استفاده شد. نتایج تحلیل داده‌ها در طی سه مرحلۀ کد‌گذاری باز، کد‌گذاری محوری و کد‌گذاری انتخابی حاکی از 250 کد اولیه، 39 کد ثانویه و 16 مقوله کلی است که در چارچوب مدلی پارادایمی شامل: شرایط علی (همبسته، فردی، سازمانی)، پدیده محوری (بالندگی حرفه‌ای، بالندگی اخلاقی، بالندگی پژوهشی، بالندگی آموزشی)، اقتضائات (عوامل محیطی کلان، عوامل محیطی خرد)، شرایط میانجی (بهزیستی، توسعه منابع انسانی)، شرایط زمینه‌ای (عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی) و پیامدها (بهبود عملکرد سازمانی، بهبود عملکرد فردی، بهبود عملکرد دانشجو)، تحلیل‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presentation the development model of faculty members with a virtualization approach (Islamic Azad University of the Khorasan Razavi Province)

نویسندگان [English]

  • Safiyeh Salehisadr 1
  • Hamid Rezaiefar 1
  • Mohammad Mohammadi 2
  • Hossein Hakimpour 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to present the development model of faculty members with a virtualization approach in the Islamic Azad University of Khorasan Razavi Province. This research was a qualitative research and the Grounded Theory method of the foundation was the criterion in this research. The statistical population included university administrators and professors and experts in the field of behavioral sciences, organizational behavior and human resources of Islamic Azad universities in Khorasan Razavi province. Using purposive sampling method and applying the theoretical saturation criterion, 20 people were used as participants in the study. Goba and Lincoln (1985) methods were used to evaluate the validity and reliability. The results of data analysis during the three stages of open coding, theoretical coding and selective coding indicate 250 primary codes, 39 secondary codes and 16 general categories that within the paradigm model include: causal conditions (correlated, individual, organizational), axial phenomenon (maturity). Vocational, moral maturity, research maturity, educational maturity), requirements (macro environmental factors, micro environmental factors), mediating conditions (welfare, human resource development), contextual conditions (cultural factors, economic factors) and consequences (organizational performance improvement, improvement Individual performance (improving student performance) is analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty
  • Maturity
  • Virtualization
  • Grounded Theory
ابدینی قلعه سری، سید باقر. باقر پور، معصومه. (1398). اولویت‌بندی و مقایسه عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیئت‌علمی (موردمطالعه: دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان ساری)، پژوهش‌نامه آموزش عالی، 12(47): 79-99.
ﺟﻤﺸﻴﺪی، ﻻﻟﻪ. (۱۳۹۴). ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ اﻋﻀﺎء هیئت‌علمی داﻧﺸﮕﺎه قم، مجله آموزش عالی، 17: 20-37.
حجازی، اسد. (1399). تعیین مؤلفه‌های بالندگی حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان، پژوهش در تربیت‌معلم، 3(1): 41-61.
زارعی، علی. دهقانی، مرضیه. (1397). چالش‌های یادگیری الکترونیک: مطالعه‌ای با رویکرد پدیدارشناسی، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(1): 59-81..
سلطانی، نجمه. (1398). مدل بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور مبتنی بر یادگیری غیررسمی با استفاده از نظریه داده بنیاد، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(4): 312-342.
سلیمی، سمانه. فردین، محمدعلی. (1399). نقش ویروس کرونا در آموزش مجازی، با تأکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها، فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 8(2): 49-60.
صبوری، سارا. طهرانی زاده، مریم. حدادیان، فاطمه. فتحی واجارگاه، کوروش. (1395) مشکلات آموزش مجازی دانشگاه‌های شهر تهران ازنظر اساتید آموزش مجازی، فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(2): 23-37.
عزیزی، نعمت‌الله. احمدی، حبیب. غلامی، خلیل. (1392). بررسی زمینه‌های توسعه آموزش مجازی در دانشگاه کردستان: حرکت به‌سوی برنامه‌ریزی برای ارائه یک چارچوب راهبردی مناسب، اندیشه‌های نوین تربیتی، 9(1): 9-34.
فرجی ده سرخی، حاتم. هوشی السادات، سید علیرضا. محمدآبادی، معصومه. باستانی پور مقدم، مهشید. (1398). موانع مشارکت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فرهنگیان در دوره‌های بالندگی حرفه‌ای: مطالعه‌ای داده بنیاد، مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، 8(2): 43-63.
قاسمی، مجید. صالحی، کیوان. (1396). آسیب‌شناسی موانع و چالش‌های فعالیت اعضای هیئت‌علمی جدیدالاستخدام، آموزش عالی ایران، ۹ (۲): ۸۱-۱۰۳.
قنبری، سالار. رزقی شیر سوار، هادی. ضیایی، محمدصادق. مصلح، مریم. (1398). ارائه مدل ارزیابی آموزش الکترونیکی در واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تحقیقات مدیریت آموزشی، 11(41): 75-100.
کریمی، مینا. (1400). تحلیل پدیدارشناسانه‌ی تجارب زیسته اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 11(4): 153-174.
محب زادگان، یوسف. پرداختچی، محمدحسن. قهرمانی، محمد. فراست خواه، مقصود. (۱۳۹۵). اعتبارسنجی الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های شهر تهران، مجله آموزش و توسعه منابع انسانی، ۳ (۱۰): 73-94.
محمدی تبار، شفیقه. عباس پور، عباس. خورسندی طاسکوه، علی. (1397). بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با تأکید بر رویکرد سیستمی، راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، ۱۱ (۶): ۷۳-۸۱.
محمدی، مهدی. کشاورزی، فهیمه. ناصری جهرمی، رضا. ناصری جهرمی، راحیل. حسام پور، زهرا. میر غفاری، فاطمه. (1399). واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا، نشریه پژوهش‌های تربیتی، ۷ (۴۰): ۷۴-۱۰۱.
مهاجران، بهناز. قلعه ای، علیرضا. درویشی، زین‌العابدین. (1400). طراحی و اعتباربخشی الگوی بالندگی آموزشی اعضای هیئت‌علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان، پژوهش در تربیت‌معلم، 4(2): 12-25.
Alex, J. A. Patrick, T. O’Gara, E. K. David, R. Holmes, J.r. Marcia, J. Jackson, J. S. Green, M. A. Konstam, R. A. Nishimura. B. (2016), The Essential Role of Educator Development, Am Coll Cardiol, 67(18): 2177-2182.
Loura, K. (2020). Maturity of members of the University of Arts, The case of Spanish university geolgists, Scientometrics, 55(1): 137-156.
Moore, J.E. Pinsky, M.R. (2015). Faculty development for fellows: Developing and evaluating a broad-based career development course for critical care medicine trainees, J Crit Care, 30(5):1152 -1169.
Moore, A. L. Reiser, R, A. Bradley, T. Zhao, W. (2016), "Faculty Professional Development Focused on Identifying Funding Opportunities: An Interactive Tool", The Journal of Faculty Development, 30(3): 5-14.
Noben, I. Folkert Deinum, J.M.E. Douwes-van, I. Hofman, A. (2021). How is a professional development programme related to the development of university teachers’ self-efficacy beliefs and teaching conceptions, Studies in Educational Evaluation, 68: 151-162.
Parker, C. Morrell, C. Morrell, C. Chang, L. (2016). Shifting Understandings of Community College Faculty Members: Results of an Equity-Focused Professional Development Experience, The Journal of Faculty Development, 30(3): 41-48.
Read, J. M. Bridgen, J. R. E. Cummings, D. A. T. Ho, A. Jewell, C. P. (2020). Novel coronavirus 2019-nCoV: early estimation of epidemiological parameters and epidemic predictions, medRxiv; 27 (2): 238- 244.
Sabharwal, M. (2019). Determining the components of professional development of the faculty members of the faculties of experimental sciences, Research in Higher Education, 42 (2):171-196.
Schindler, A. K. Seidel, T. Böheim, R. Knogler, M. Weil, M. Alles, M. Gröschner. A. (2021). Acknowledging teachers’ individual starting conditions and zones of development in the course of professional development, Teaching and Teacher Education, 100: 135-150.
Scott May, D. (2018). Meeting the Challenges of Massive Open Online Courses in Higher Education, A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Education in Organizational Leadership.
Turner, T. Zenni, E. Balmer, D. Lane, J. (2021). How Full Is Your Tank? A Qualitative Exploration of Faculty Volunteerism in a National Professional Development Program, Academic Pediatrics. 21(1): 170-177.
Yang, C. (2020). Exploring the Possibilities of Online Learning Experiences, Unpublished doctoral dissertation, Teachers College: Columbia University.