طراحی مدل مدیریت استعداد برای مدیران دوره متوسطه: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کیفی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی ، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت،دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت استعداد برای مدیران آموزش می­ باشد. پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی و از نظر رویکرد، قیاسی است. حوزه موردمطالعه پژوهش حاضر، شامل مقاله­ های موجود در زمینه مدیریت استعداد بوده و به روش نمونه ­گیری هدفمند از بین مقاله ­های موجود تعداد 29 مورد انتخاب شد. برای جمع ­آوری داده­ های کیفی، از ابزار فیش­ برداری و برای تجزیه‌وتحلیل داده ­های حاصل از فیش ­برداری، از تکنیک تحلیل محتوا استفاده شده است. سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی و 7 مقوله به‌عنوان ابعاد اصلی در طراحی مدل مدیریت استعداد شناسایی گردید. یافته ­های حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده­ ها نشان داد که  7 بعد اصلی در طراحی مدیریت استعداد عبارت‌اند از: شناسایی و کشف منابع استعداد، جذب منابع استعداد، انتخاب منابع استعداد، توسعه منابع استعداد، حفظ و نگهداشت منابع استعداد، ارزیابی منابع استعداد و نتایج حاصل از منابع استعداد. نتایج همچنین نشان داد الگوی به‌دست‌آمده چارچوب مناسبی برای حرکت به سمت وضعیت ایده­ آل مدیریت استعداد ارائه می ­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Talent Management Model for Educational managers: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • Mazaher Babaei 1
  • Seyed Ahmad Hashemi 2
  • Abbas Gholtash 3
چکیده [English]

The aim of the present study is to design a talent management model for Educational managers. Therefore, this is a qualitative and deductive study. The statistical population of the research consists of existing literature on talent management, from among which 29 papers were selected as target samplings. For collecting qualitative data, we have used note-taking and the content analysis techniques. The main question is analyzed by the content analysis technique and thereby, seven categories are identified as the main dimensions in the design of talent management model, which are: recognition and discovery of talent resources; the recruitment of talent resources; the selection of talent resources; developing talent resources; maintaining talent resources; assessing talent resources; and finally, the results of talent resources. The findings show that the obtained model presents a suitable method for moving toward the ideal talent management situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Components of talent management
  • Content Analysis
  • talent
  • talent management
    احمدی، حسن. مرادی، مسعود. خالق خواه، علی و زاهدبابلان، عادل. (1398). واکاوی فرایند مدیریت استعداد معلمان در دوره متوسطه آموزش‌وپرورش شهر اردبیل (نظریه داده‌بنیاد)، فصلنامه مدیریت مدرسه، 7(1): 274-252.
اقبال، فرزانه. هویدا، رضا. سیادت، سید علی. سماواتیان، حسین و یارمحمدیان، محمد حسین. (1395). طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیئت علمی برای دانشگاه‌های استعداد محور، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34): 5-27.
حسن پور، اکبر. عبدالهی، بیژن. جعفری نیا، سعید و معماری، محبوبه. (1398). طراحی الگوی مدیریت استعداد در صنعت بانکداری با استفاده از نظریه داده‌بنیاد، فصلنامه مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 28 (93): 93-129.
دهقانیان، حامد. افجه، علی. سلطانی، مرتضی و جواهری­زاده، ابراهیم. (1397). مدل داده­بنیاد از فرایند مدیریت استعداد، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 10 (4): 216-185.
سپهوند، رضا. شریعت نژاد، علی و عارف نژاد، محسن. (1398). طراحی مدل استقرار نظام مدیریت استعداد در مدارس با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری، فصلنامه مدیریت مدرسه، 7(1): 212-229.
سیف هاشمی، فخرالسادات. عباس پو، عباس. خورسندی طاسکوه، علی و غیاثی ندوشن، سعید. (1398). تدوین و اعتباریابی الگوی مدیریت استعداد در مدارس سما، فصلنامه مدیریت مدرسه، 7 (2): 314-394.
شفیعی نیک آبادی، محسن و مروستی، زهرا. (1394). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و کارآفرینی سازمانی، کنفرانس بین­المللی علوم‌انسانی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران - ایران، مرکز همایش­های بین­المللی سازمان صداوسیما.
عابدی جعفری، حسن. تسلیمی، محمد سعید. فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، فصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت)، 5(2): 163-198.
قلی پور، آرین. افتخار، نیره. (1395). ارائه مدل مدیریت استعداد به روش نظریه مبنایی (موردمطالعه: اپراتور تلفن همراه)، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، 9(34): 59-90.
قویدل باجگیران، میثم. نصیرپور، کاظم و عسگری، علی. (1398). شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت استعداد معلمان با استفاده از نظریه‌سازی داده‌بنیاد، مجله بین‌المللی آموزش و تحصیل، 1(2): 23-36.
گودرزوند چگینی، مهرداد. چیرانی، ابراهیم. مقدم، هادی. قانع کوشالشاهی، سیده فاطمه و مرادی، مریم. (1395). بررسی رابطه مدیریت استعداد بر عملکرد سازمانی (موردمطالعه: شهرداری‌های استان گیلان)، فصلنامه مدیریت بهره­ وری، 10(38): 253-278.
  محفوظی، علی. لفظ فروشان، داود. قربانی، محمود. (1398). طراحی مدل جامع مدیریت استعداد با رویکرد جانشین‌پروری در راستای توسعه بهره‌وری سازمانی با استفاده از روش معادلات ساختاری (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی)، فصلنامه مدیریت بهره‌وری،12 (48): 249-275. 
مشفقی، مرجان. رزقی شیرسوار، هادی. ضیایی، محمدصادق و مصلح، مریم. (1399). ارائه مدل مدیریت استعداد مدیران مدارس متوسطه شهر شیراز، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 14(4): 949-958.
 Al-Lozi, M. S., Almomani, R. Z. Q., & Al-Hawary, S. I. S. (2018). Talent Management Strategies as a Critical Success Factor for Effectiveness of Human Resources Information Systems in Commercial Banks Working in Jordan, Global Journal of Management and Business Research, 4 (2): 23-41.
Collings, D. and Mellahi K. (2009). Strategic Talentt Management: A review and research agenda, Human Resource Management Reviwe,10: 412,429.
Darwish, N.J.Al-Kasasbeh, M.M. and Al-Khasawneh, M.M. (2021), The mediating role of cloud computing in the relationship between talent management and competitive advantages, Competitiveness Review, 31 (3): 157-169.
De Boeck, G., Mayers, M, C, Dries, N. (2017). Employee reactions to talent management: Assumptions versus evidence, Journal of Organization Behavior, 35: 1-17.
Foung, W. T. Y., Yeh, Y. S., & Jaw, B. S. (2020). Talent Management Model in Digital Age: Strategic Internal Entrepreneurial Mechanism, In 8th International Conference of Entrepreneurship and Business Management Untar (ICEBM 2019) (pp. 202-206). Atlantis Press.
Gogan L, M.Artene A, Sarca L, Draghici A. (2016). The Impact of Intellectual Capital on Organizational Performance, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 221(7): 194–202.
Harun, N., Mahmood, N., & Othman, S. (2020). The effect of talent management factors on teacher’s leadership at the secondary schools, Management Science Letters, 10(1): 225-234.
Krippendroff, Klaus (2004). Content Analysis: An Introduction to its Methodology, sage.
Meyers, M.C, Werkom, M, V, Dries, N. (2017). Talent — Innate or acquired? Theoretical considerations and their implications for talent management, Human Resource Management Review,23: 305-321.
Mohammed, A. A., Baig, A. H., & Gururajan, R. (2020). An examination of talent management processes in Australian higher education, International Journal of Productivity and Performance Management, 52: 411-433.
Oluwatobi, I .OmotundeaGabriel, O (2021). Talent management practices and job performance of librarians in university libraries in Nigeria, The Journal of Academic Librarianship, 47 (2): 1125-1148.
Scullion, H., & Collings, D. G. (2011). Global talent management, Journal of World Business, 35:105-108
Shahi, T., Farrokhsheresht, B., & Aghajani, H. A. (2020). Behavioral Factors Affecting Talent Management: Meta-Synthesis Technique,  Journal of Management Studies, 13(1): 117-137.
Sparrow, P. R., & Makram, H. (2015). What is the value of talent management? Building value-driven processes within a talent management architecture, Human resource management review, 25(3): 249-263.
Tansley, C.,Turner, P.,Carley, F., Harris, L., Sempik,A. & Stewart, J. (2007).Talent: Strategy, management, measurement, London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD).
Touron, M., Kabalina, V., Festing, M. (2017). The Phenomenon of Young Talent Management in Russia—a Context-embedded Analysis, Human Resource Management: 57(2):437-455.