ارائه مدل سنجش عملکرد مبتنی بر سند تحول بنیادین(مطالعه موردی: مدیران آموزش و پرورش کشور)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (کمی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند (تهران)، گروه علوم تربیتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل سنجش عملکرد مدیران آموزش و پرورش کشور مبتنی بر سند تحول بنیادین است. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به روش اکتشافی انجام شد. گردآوری داده‌ها به روش کمی صورت گرفته و ابزار گرد آوری داده‌ها پرسشنامه بود. جامعة آماری شامل کلیه مدیران وزارت آموزش و پرورش ادارات کل استان‌ها در سال 1399 بود که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 269 نفر در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام می‌شود. در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه‌های ساختار مسؤلیت سازمان، محتوای اطلاعات عملکرد، انسجام اطلاعات عملکرد، مدیریت‌پذیری اطلاعات عملکرد، پاسخگویی، سبک مدیریت، جهت‌گیری عملی سازمان، ارتباط پیرامون عملکرد و در نهایت مولفه همسویی، به عنوان مولفه ها و شاخص های موثر بر سنجش عملکرد مدیران آموزش و پرورش کشور مبتنی بر سند تحول بنیادین شناسایی شدند. بررسی شاخص‌های برازش الگو در تحلیل عاملی، نشان دهنده برازش مدل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a performance measurement model based on the document of fundamental change (Case study: Country Education Managers)

نویسندگان [English]

  • Mitra Yari 1
  • Masoumeh Oladian 2
  • Mahmoud Safari 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to design a model for measuring the performance of education managers in the country based on the document of fundamental change. The research method was applied in terms of purpose and exploratory method. Data collection was done in a quantitative manner and the data collection tool was a questionnaire. The statistical population included all the managers of the Ministry of Education of the provincial administrations in 1399. According to the Cochran's formula, a sample size of 269 people participated in this study. The collected data are analyzed by descriptive and inferential methods through SPSS 16 and Smart PLS software. In this research, descriptive statistics including frequency, percentage of frequency, frequency distribution table, drawing graphs and also describing the characteristics of the respondents to the questionnaire are used to describe the data. In inferential analysis, data analysis was performed using factor analysis. The results showed that the components: organizational responsibility structure component, performance information content component, performance information coherence component, performance information management component, accountability component, management style component, organization practical orientation component, performance communication component, and finally alignment component, as The effective components and indicators on measuring the performance of the country's education directors are based on the document of fundamental change. Examination of pattern fit indices in factor analysis was an indication of model fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance
  • Performance Measurement
  • Fundamental Transformation Document
رفیع زاده، علاء الدین و میرسپاسی، ناصر. (1396).طراحی مدل مدیریت عملکرد با تأکید بر آموزش عالی، مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 7(17): 55-33
زاده امیر، محمود و بیدابادیان هادی. (1394). فرق مدل والگو وروش های مدلسازی وشبیه سازی در مدیریت بحران های زیست محیطی، کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست، تهران: دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
سپهری فر، صالح. (1397). ارزیابی عملکرد؛ آشنایی با زیر و بم ارزشیابی کارکنان، تهران: دنیای اقتصاد.
 سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش. (1390). سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش تدوین شده باهمکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی وزارت آموزش‌وپرورش.
سیادت، سید علی. کوشکی، حسینعلی و افشاری، بهرام. (1397).شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اهمال‌کاری در سازمان آموزش و پرورش و راهکارهای کاهش آن براساس آموزه‌های اسلامی، تربیت اسلامی، 27: 140-115
صادقی نیا، زهره. صالحی، کیوان و مقدم زاده، علی. (1397). شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی با راهبرد پدیدار شناسی، مدیریت مدرسه، 6(2):99-78
صیدی، محسن و سهرابی، روح الله.(۱۳۹۴). آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان سازمانهای دولتی، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی.
عباسی، عباس. رعنایی، حبیب الله و اصغری، سمانه. (1395). طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، 8(4): 235-213
      مشبکی اصفهانی، اصغر و خادم، سید مهدی. (1390).آسیب شناسی ارزیابی کارآیی کارکنان معاونت نیروی انسانی ناجا، پژوهشهای انتظامی، 6(1): 735-19
مطلبی ورکانی، ابوطالب .(1395). تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر، فصلنامه علمی پژوهشی آموزش علوم دریایی، 5: 39-28
نجفی زاده، محمد حسن و زاهدی، سید محمد. (1395). آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم‌ پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه‌ شاخگی، مدیریت توسعه و تحول، 7(25): 69-59
Bakir, S. M. A. (2017). The Reality of Applying Human Resources Diversity Management and Its Impact on Workers’(Performance, Cooperation, Commitment and Loyalty): A Field Study on the Jordanian Food Industry Companies, International Business Research, 10(3): 183.
Cera, E., & Kusaku, A. (2020). Factors Influencing Organizational Performance: Work Environment, Training-Development, Management and Organizational Culture, European Journal of Economics and Business Studies, 6(1): 16-27.
Chattopadhyay, R. (2019). Impact of forced distribution system of performance evaluation on organizational citizenship behavior, Global Business Review, 20(3): 826-837.
Ferris, D. L., Reb, J., Lian, H., Sim, S., & Ang, D. (2018). What goes up must... Keep going up? Cultural differences in cognitive styles influence evaluations of dynamic performance, Journal of Applied Psychology, 103(3): 347.
Frederiksen, A., Kahn, L. B., & Lange, F. (2020). Supervisors and performance management systems, Journal of Political Economy, 128(6): 129.
Ghamari, A., Zeinabadi, H., Arasteh, H., & Behrangi, M. (2018). Organizational productivity with the maintenance of human resources talents: providing a model (A Study on National Iranian Gas Company), Journal of Urban Economics and Management, 6(23): 67-80.
Ginsburg, L., Berta, W., Baumbusch, J., Dass, A. R., Laporte, A., Reid, R. C., ... & Taylor, D. (2016). Measuring Work Engagement, Psychological Empowerment, and Organizational Citizenship Behavior Among Health Care Aides, The Gerontologist, 56(2): e1-e11.
Janstrup, K., Kaplan, S., Barfod, M. B., & Prato, C. G. (2017). Evaluating the police service quality for handling traffic crash reporting: A combined MCDA and LCA approach, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 40(2): 198.
Johnsen, B. H., Espevik, R., Saus, E. R., Sanden, S., Olsen, O. K., & Hystad, S. W. (2017). Hardiness as a moderator and motivation for operational duties as mediator: the relation between operational self-efficacy, performance satisfaction, and perceived strain in a simulated police training scenario, Journal of Police and Criminal Psychology, 51(3): 1-9.
Kaufmann, W., Borry, E. L., & DeHart‐Davis, L. (2019). More than pathological formalization: Understanding organizational structure and red tape, Public Administration Review, 79(2): 236-245.
Kerzner, H., & Kerzner, H. R. (2017). Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, John Wiley & Sons.
Kiruja, E. K., & Mukuru, E. (2018). Effect of motivation on employee performance in public middle level Technical Training Institutions in Kenya, IJAME, 5(1): 76.
Landy, F., Zedeck, S., & Cleveland, J. (2017). Performance measurement and theory, Routledge.
LePine, M. A., Zhang, Y., Crawford, E. R., & Rich, B. L. (2016). Turning their pain to gain: Charismatic leader influence on follower stress appraisal and job performance, Academy of Management Journal, 59(3): 1036-1059.
Lone, J. A., Garnås, A., Myklebust, T., Bjørklund, R., Hoff, T., & Bjørkli, C. (2017). Organizational climate and investigation performance in the Norwegian police: A qualitative study, Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 14(3): 227-245.
Luqman, M. S., Rehman, J. U., Islam, Z. U., & Khan, S. D. (2020). Effect of organizational climate upon the job performance of instructors’ physical education, Pedagogy of Physical Culture and Sports, 24(2): 72-76.
Maestrini, V., Luzzini, D., Maccarrone, P., & Caniato, F. (2017). Supply chain performance measurement systems: A systematic review and research agenda, International Journal of Production Economics, 183: 299-315.
Maya, I., & Kacar, Y. (2018). School Principals' and Teachers' Views on Teacher Performance Evaluation, International Journal of Progressive Education, 14(5): 77-88.
Prasetio, R. H., Arifuddin, R., & Maricar, F. (2020, January). Performance evaluation indicators for implementing occupational safety and health management policy in small qualified construction services business entities, Earth and Environmental Science, 419 (1): 2145. 
Rosenbaum, D. P., Rosenbaum, D. P., Maskaly, J., Maskaly, J., Lawrence, D. S., Lawrence, D. S., ... & Christoff, T. E. (2017). The Police-Community Interaction Survey: measuring police performance in new ways, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, 40(1): 112-127.
Schneider, A., Wickert, C., & Marti, E. (2017). Reducing complexity by creating complexity: a systems theory perspective on how organizations respond to their environments, Journal of Management Studies, 54(2): 182-208.
Tomczak, D. L., Lanzo, L. A., & Aguinis, H. (2018). Evidence-based recommendations for employee performance monitoring, Business Horizons, 61(2): 251-259.