دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1398، صفحه 9-273 
6. اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر خودکارآمدی و خوش‌بینی تحصیلی

صفحه 91-104

میثم رادفر؛ رضیه غضبان‌زاده؛ منا هنرمند دربادام؛ محبوبه موسوی


10. کاربست پایدیا در برنامه های درسی؛ سنتز پژوهی مطالعات انجام شده

صفحه 157-179

سامیه شهمیر؛ علی حسینی خواه؛ جمال سلیمی؛ مرجان کیان


15. طراحی مدلی جهت توسعه معنویت در سازمان آموزشی

صفحه 247-260

عقیل منصوری لطفعلی؛ محمدنقی ایمانی؛ علی‌اصغر شریفی


16. برآورد مدل اعتبارسنجی در راستای ارتقای کیفیت گروه‌های آموزشی

صفحه 261-273

محمدرضا میش‌مست؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ احمد زنده‌دل