دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 51، بهار 1399، صفحه 1-186 
1. ارائه الگوی رهبری هوشمند برای سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 1-19

علیرضا طوسی؛ احمدرضا سنجری؛ عباسعلی قیومی؛ پرویز احدی


3. ارائه مدل رابطه مدیریت مالکیت فکری با تجاری‌سازی آموزش عالی

صفحه 57-76

عباس جدی کار؛ مریم تقوایی یزدی؛ رضا یوسفی سعیدآبادی


8. طراحی مدل بومی ارزیابی عملکرد پژوهش دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران

صفحه 161-186

فرشته وثوق؛ غلامعلی احمدی؛ امیر حسین محمد داودی؛ نرگس حسن مرادی