دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 53، آذر 1399، صفحه 1-174 

علمی - پژوهشی (کمی)

2. تحلیل استراتژیک آینده‌پژوهی آموزش مجازی در توسعه کارآفرینی با رویکرد ترکیبی SWOT

صفحه 23-42

آرزو رحیم زاده ینگه قلعه؛ کیومرث نیاز آذری؛ نگین جباری


علمی - پژوهشی (آمیخته)

3. شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 43-61

امید آراد؛ امیر حسین محمد داودی؛ علی تقی پورظهیر


علمی - پژوهشی (کیفی)

6. طراحی الگوی برنامه درسی مدیریت اقتصاد خانواده در دوره متوسطه دوم

صفحه 103-125

سعیده طاهری طیبی؛ سید احمد هاشمی؛ عباس قلتاش؛ علی اصغر ماشین چی


علمی - پژوهشی (آمیخته)

7. طراحی و اعتباریابی الگوی جذب، بهسازی و نگهداری معلمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

صفحه 127-153

مریم نوبهارى؛ مسلم چرابین؛ محمد کریمى؛ احمد زنده دل