دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 57، آذر 1400، صفحه 1-225 

علمی - پژوهشی (کیفی)

1. ارائه الگوی بالندگی اعضای هیئت‌علمی با رویکرد مجازی‌سازی(دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی)

صفحه 1-28

صفیه صالحی صدر؛ حمید رضائی فر؛ محمد محمدی؛ حسین حکیم پور


علمی - پژوهشی (آمیخته)

5. الگوی توسعه رفتار شهروندی سازمانی مدیران در سازمان آموزش و پرورش با رویکرد آمیخته

صفحه 103-136

رفعت عطاری؛ منیژه ذکریایی؛ سید وحیده حسینی


علمی - پژوهشی (کیفی)

7. شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 165-198

مریم اکبرپور؛ نادر شهامت؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی


علمی - پژوهشی (آمیخته)

8. شناسایی و رتبه‌بندی روش‌های تامین مالی موثر بر عملکرد مالی دانشگاه‌ها

صفحه 199-225

غلامحسین نفیسی؛ حسن طائی؛ حمید رضا آراسته؛ نادر قلی قورچیان