دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تیر 1391 
5. نشانگرهای اخلاقی مدیران آموزش عالی با رویکرد کیفی مبتنی برتحلیل محتوا

صفحه 87-109

علیرضا مطلبی فرد؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ لیلا لطفی؛ هدیه محبت