دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تیر 1388 
3. تاثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فرا شناختی تفکر خلاق دانشجویان

صفحه 51-61

علیرضا پیر خائفی؛ احمد برجعلی؛ علی دلاور؛ حسین اسکندری