درباره نشریه

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به استناد مصوبات کمیسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس رای چهل و نهمین جلسه مورخ 1387/6/27 کمیسیون مذکور،  حائز دریافت درجه علمی- پژوهشی شد.

از سال 1398، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی با رتبه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر می شود که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش و پرورش و آموزش عالی بویژه جنبه مدیریت و رهبری چاپ و منتشر می شود.

از همه پژوهشگران و دانشجویان علاقمند دعوت می شود مقالات علمی خود را در راستای محورهای مجله برای بررسی و نشر به این فصلنامه ارسال نمایند.