درباره نشریه

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار با رتبه علمی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر می شود. که در آن مقاله های حاصل از مطالعات اصیل و یافته های پژوهشی در زمینه دانش های مرتبط با آموزش و پرورش و آموزش عالی بویژه جنبه مدیریت و رهبری آن چاپ و منتشر می شود.