اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

نادر سلیمانی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه آزاداسلامی واحد گرمسار

dr-nasoleimaniyahoo.com

سردبیر

عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه خوارزمی

naveh-1954yahoo.com

مدیر داخلی

حمید شفیع زاده

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

shafizadeh11gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن پرداختچی

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه شهید بهشتی

m_pardakhtchisbu.ac.ir

علی اکبر امین بیدختی

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه سمنان

a.aminbeidokhtisemnan.ac.ir

علی سیادت

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه اصفهان

s.a.siadatedu.ui.ac.ir

عبدالرحیم نوه ابراهیم

مدیریت آموزشی استاد دانشگاه خوارزمی

naveh-1954yahoo.com

ناصر عباس زاده

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه افسری امام علی (ع)

dr.naserabaszadehyahoo.com

علیرضا پیرخائفی

روان شناسی بالینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

a.pirkhaefigmail.com

نادر سلیمانی

مدیریت آموزشی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

dr-nasoleimaniyahoo.com

حمید شفیع زاده

مدیریت آموزش عالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

shafizadeh11gmail.com