فرایند پذیرش مقالات

مقالات دریافت شده نخست توسط سردبیر مورد بررسی قرار می گیرند و در صورت انطباق با معیارهای مجله به منظور ارزیابی به صورت بی نام برای دو نفر از داوران صاحب نظر در موضوع مقاله ارسال خواهند شد ( انتخاب داوران بر عهدة هیأت تحریریه خواهد بود).