داوران

داوران فعال مجله در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

ایمیل

1

منیره رضایی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

rezaeimon@gmail.com     

2

شاهرخ مکوند حسینی

دانشگاه سمنان

shmakvand@yahoo.com  

3

عباس صدری

دانشگاه شهید رجایی

ab_sadri@yahoo.com  

4

رضا نوروززاده

دانشگاه جامع علمی کاربردی

norouzzadehreza@yahoo.com           

5

شهرام هاشم نیا

دانشگاه پیام نور

hashemniyas@yahoo.com

6

اکرم حافظی

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

ak_hafezi@yahoo.com

7

علی زینالی

دانشگاه ارومیه

cognition20@yahoo.com

8

مریم صفر نواده

استادیار گروه آموزش پزشکی معاونت آموزشی وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

dr.safarnavadeh@gmail.com               

9

بهرنگ اسماعیلی شاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

behrang_esmaeeli@yahoo.com               

10

مریم افضل خانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

afzalkhani_mr@yahoo.com

11

آناهیتا بحرینی زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

romina.radan@yahoo.com

12

مریم تقوایی یزدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

m_taghvaeeyazdi@yahoo.com               

13

عبادالله احمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

ebadahmadi@yahoo.com 

14

مرضیه حیدری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

hidarym86@yahoo.com  

15

رمضان حسن زاده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

rhassanzadehd@yahoo.com               

16

زهرا دشت بزرگی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

zahradb2000@yahoo.com

17

هادی رزقی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

rezghih@yahoo.com         

18

سیدعلی سیادت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

s.a.siadat@edu.ui.ac.ir      

19

صدرالدین ستاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

sadraddin1356@yahoo.com               

20

محمود صفری

دانشگاه فرهنگیان

mahmood_safari50@yahoo.com               

21

ترانه عنایتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

tenayati@yahoo.com        

22

خلیل غفاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ghffari20500@yahoo.com

23

علیرضا قاسمی زاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

ghasemizad@yahoo.com 

24

عباس قلتاش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

gholtash578@yahoo.com 

25

اسماعیل کاظم پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

kazempour.edu@gmail.com               

26

محمد علی نادی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

mnadi@khuisf.ac.ir