الگوی علی روابط اخلاق حرفه‌ای، سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ارومیه، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی الگوی علی روابط اخلاق حرفه‌ای، سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در نظام آموزش عالی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه (غیر از کارکنان حراست و خدماتی) می­باشد که در مجموع 490 نفر بود و 190 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­های اخلاق حرفه­ای رحیمی و آقابابایی، سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و کیفیت زندگی کاری والتون، پاسخ دادند. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌ها، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده و پایایی آن‌ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیب 93/0، 87/0 و 88/0 بود. نتایج حاصله از اجرای مدل‌های تحلیل مسیر خروجی نرم افزار، نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری است. نتایج آزمون فرضیات به روش معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم اخلاق حرفه‌ای بر روی کیفیت زندگی کاری (30/0) مثبت و معنادار است؛ اثر مستقیم سلامت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری (21/0) مثبت و معنا دار است. اثر مستقیم اخلاق حرفه‌ای بر سلامت سازمانی (24/0) مثبت و معنادار است. اثر غیر مستقیم اخلاق حرفه‌ای بر کیفیت زندگی کاری با میانجیگری سلامت سازمانی (14/0) مثبت و معنا دار است و اثر کل اخلاق حرفه‌ای بر سرمایه اجتماعی (44/0) مثبت و معنادار است.

کلیدواژه‌ها