تدوین مولفه های فرهنگ شهروندی در حیطه های هویت ملی جهانی برای دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

2 دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)