رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس در دانش آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته ی گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تبیین رابطه سرمایه روانشناختی و اضطراب امتحان با نقش میانجی اعتماد به نفس در دانش آموزان می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری 120 دانش آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر بجنورد بود. با استفاده از جدول کرجسی-مورگان، 80 دانش آموز به روش تصادفی طبقه ای نسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، اعتماد به نفس آیزنک (1976) و اضطراب امتحان ساراسون (1957) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار Spss و Lisrel صورت گرفت. یافته ها نشان داد که بین سرمایه روانشناختی با اضطراب امتحان، رابطه منفی(02/0-) و بین اعتماد به نفس و اضطراب امتحان نیز رابطه منفی (69/0-) وجود دارد اما بین سرمایه روانشناختی و اعتماد به نفس، رابطه مثبت (77/0) وجود دارد یعنی با بالا رفتن اعتماد به نفس، اضطراب امتحان دانش آموزان کم می شود (05/0p≤). بر اساس یافته های تحقیق، می توان نتیجه گرفت که سرمایه روانشناختی باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و به دنبال آن اضطراب امتحان نیز کاهش می یابد و این امر موجب می شود تا دانش آموزان از لحاظ روانی، آمادگی مواجهه با امتحان را داشته باشند.

کلیدواژه‌ها